Mill-Pinna tat-Tfal...

 Min irrid jibgħat xi materjal bħal dan, jiktbilna e-mail fuq kdt.malta@live.com.

 Ftit Cajt....

Darba kien hemm warden li dahhala f'rasu li ried iwahhal cittazzjoni lill zewg qassisin.Kien dejjem ghassa ghalijhom izda qatt ma seta jsib xejn hazin fihom. Dawn iz-zewg qassisin kienu jirkbu t-tnejn fuq mutur u ghalhekk kien aktar ghassa taghhom.Darba minnhom meta dawn il-qassisin kienu riekbin fuq dan il-mutur,bhas-soltu, waqqafhom u qalilhom,"Iva intom qatt ma taghmlu xejn hazin?" Il-qassisin kienu pronti u qallulu "Ghax ahna ghandna l-Gesu Bambin maghna!" Il-warden sab l-okkazzjoni u qallilhom "Mela ha ntikom citazzjoni ghax fuq mutur suppost tnejn biss jirkbu"

minn Elena Xerri 

 

Kien hemm qassis li kien ghadu kif lehaq. dan kien qed iqarar u resaq ragel iqerr ghandu u qallu,"Fr. jien sraqt 5 euros"il-qassis ikonfond x'se jaqbad itih bhala penitenza u ghalhekk staqasa l-kappillan li kien qieghed fil-qrib biex jara x'se jtih.Il-kappillan wiegbu, "U tih Salve Regina" u hekk ghamel. Gie ragel iehor iqerr ghand il-Fr. u dan qallu"Fr. jien sraqt 3 euros" il- qassis hares lejn il-kappillan imma din id-darba ma kienx hemm, allura kellu jara x'se jtih hu penitenza u ghalhekk iddecida u qal lil dak ir-ragel"Ara siehbi mur israq 2 euros ohra u wara ghid Salve Regina"

minn Elena Xerri  

 

Kien hemm kappillan u beda jara li mhux qed jigbor flus bizzejjed u ghalhekk ried jara x'se jaghmel. Dan iddecida li jibdew jaghtu l-irgiel biss u jaghtu skond kemm jahsbu kemm hi gustuza l-mara taghhom, qal b'hekk nigbor iktar zgur ghax kulhadd jara l-mara tieghu helwa u jaghtu hafna.Resaq ragel biex jaghti l-offerta tieghu, u lill-kappillan tah 10 cents. Il-kappillan kollu mistageb qallu "Proset ghalik hej, daqsekk biss tistma' l-mara tieghek, daqshekk togghbok!" fil-pront dak ir-ragel qal lill-kappillan "Ara kappillan, din hi l-mara tieghi" qabez il-kappillan u qallu,"hawn hi hu 5 cents lura"

minn Elena Xerri 

 

"Doctor, there is a man here who thinks he's invisible."

The doctor says,

"Tell him I can't see him!"  

 

minn Rachel Attard

People from New York are called New Yorkers.

 

Are people from Hamburg called Hamburgers? 

 

minn Rachel Attard

 Funny Facts....

Walter Disney was afraid of mice. 

Americans ate eight million more orders of French fries and almost six million more hamburgers this year compared to last.

A snail can sleep for 3 years.

Polar bears are left-handed.

Barbie's full name is Barbara Millicent Roberts. 

Did You Know, Coca-Cola was originally green?

In 10 minutes, a hurricane releases more energy than all of the worlds nuclear Weapons combined. 

Did you know, if you yelled for 8 years, 7 months and 6 days, you would have produced enough sound energy to heat one cup of coffee?                  

minn Angie Purkiss

Sneezing with your eyes open is impossible.

Infants blink only once or twice a minute while adults average around 10

A hippo can open its mouth wide enough to fit a 4 foot tall child inside.

Your nose and ears continue growing throughout your entire life.

minn Rachel Attard

 

 
Make a Free Website with Yola.